Thema 3

Klantinvloed

We willen de invloed van huurders, zowel via de formele als informele weg, versterken door vanuit een brede invalshoek bij te dragen aan meer kennis van en inspiratie over klantinvloed op het gebied van wonen.

Het doel is tweeledig:

  1. Het bijdragen aan kennisvergroting en het leveren van inspiratie aan huurdersorganisaties, corporaties (en gemeenten). Dit betreft zowel de rol (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) als de inhoudelijke kennis van volkshuisvestelijke materie. Dit verloopt onder andere via de Huurdersnetwerk-bijeenkomsten.
  2. Het onderzoeken van eigentijdse vormen van klantinvloed waarmee de daadwerkelijke invloed van huurders (rechtstreeks) op beleidsvorming en uitvoering in het werk verder wordt verbeterd. Dit draagt bij aan de legitimiteit van corporaties in de samenleving.

Dit thema van WoON Twente heeft als trekker Erna Mobach (directeur-bestuurder van De Goede Woning in Rijssen) en Claudia Beumer (Sint Joseph).

We willen vanuit WoON Twente bijdragen aan kennisvergroting over de Volkshuisvesting en het leveren van inspiratie aan huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten in Twente.Dat kunnen we niet alleen. Dit verloopt onder andere via de Huurdersnetwerk-bijeenkomsten. Deze houden we 1 á 2 x per jaar houden en inbreng vanuit organisaties zoals de Woonbond of Platform31. Daarnaast zijn er de onderlinge contacten met huurdersorganisaties over relevante regionale ontwikkelingen en projecten die van belang zijn.

De afgelopen jaren gingen de thema’s over de regionale woningmarkt, betaalbaarheid en verschillende (nieuwe) vormen van bewonersparticipatie. Op het programma staan komend jaar thema’s zoals duurzaamheid, de woonruimteverdeling en de regiomonitor.

De huurdersavonden organiseren we in gezamenlijkheid met (een vertegenwoordiging van) de Huurdersorganisaties in Twente.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op