Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.

Woningcorporaties zijn, op grond van artikel 16 Besluit Beheer Sociale Huursector, verplicht huurders de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen. Vanuit de samenwerking binnen WoON is al geruime de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. gestart. Alle huurders van de bij WoON aangesloten corporaties kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie over de wijze waarop de dienstverlening door een woningcorporatie is uitgevoerd en/of over de behandeling of bejegening door de woningcorporatie. De Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld reglement.

Activiteiten

De Klachtencommissie behandelt klachten van huurders waarbij de bij de klacht betrokken personen, klager en de medewerker(s) van de woningcorporatie, onder andere tijdens een hoorzitting door de Klachtencommissie gehoord worden. De Klachtencommissie brengt na de behandeling van de klacht een zwaarwegend advies uit aan de bestuurder van de betrokken woningcorporatie. De bestuurder beslist uiteindelijk op de klacht met inachtneming van het advies van de Klachtencommissie. Jaarlijks zijn er circa 35 klachten waarvan er gemiddeld 10 tot een hoorzitting komen.

Samenstelling klachtencommissie

Bij de behandeling van de klacht in een hoorzitting en bij uitbrengen van het advies bestaat de Klachtencommissie uit drie leden die in oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn. Een lid tevens voorzitter met juridische scholing en ervaring, een algemeen lid met affiniteit tot en kennis van volkshuisvesting resp. bouwtechnische kennis en een (wisselend) lid afkomstig uit of vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie van de bij de klacht betrokken woningcorporatie. De Klachtencommissie heeft een secretariaat. En mede in verband met de beschikbaarheid van de Klachtencommissie zijn er twee voorzitters en twee algemene commissieleden die wisselen per casus.

Voor meer informatie zie: www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl