Thema 2

Sociaal domein

WoON Twente heeft een ambitie binnen de wereld van het sociaal domein. We werken binnen een goede samenwerking in de keten wonen, welzijn en zorg en zetten we ons in voor bijzondere doelgroepen.

We werken met de twee Centrumgemeenten (Enschede en Almelo), zorginstanties en WoON Twente samen aan goede huisvesting voor onze klanten in Twente, waarbij de (lokale) zorgpartij zorgt voor de ambulante zorg.

Coördinatie vindt plaats vanuit het CIMOT (zie www.cimot.nl).

Inspelen op ontwikkelingen

Er zijn voortdurend ontwikkelingen vanuit het rijk, de gemeenten en zorgpartijen die invloed hebben op het werk van de corporaties. Een voortdurende afstemming op een gezamenlijke passende voorraad van wonen is daarbij zinvol. Denk aan gezamenlijk onderzoek, kansen benutten en vooral ook de marktvraag monitoren voor bijzondere doelgroepen voor nu en in de toekomst in Twente. We hebben hierover met enige regelmaat contact met de (centrum)gemeenten en de gezamenlijke zorgpartijen in Twente. De zorginstanties zijn verenigd in IZO, zie www.izotwente.nl.

Preventie

Er blijft continu aandacht nodig voor de preventie van het oplopen van (huur)schulden. Het aantal huisuitzettingen is al fors afgenomen de afgelopen jaren. Ontwikkeling en preventie blijft gewenst. Hoe kunnen we hier effectief mee omgaan? We leren van elkaar en maken afspraken met (maatschappelijke) partners. Waar mogelijk benutten we nieuwe methodieken en samenwerkingsvormen om bewoners met huurachterstanden te helpen.

Corporatierol in het sociale domein

We willen verder werken aan de rolopvatting en invulling van de maatschappelijke rol van de corporatie: wat betekenen beleidswijzigingen en de praktijk van alledag voor (nieuwe) verhoudingen. Wat is de corporatierol in het sociale domein en waar houdt deze op? Samen met de vakgroep managers Wonen (aanspreekpunten Angelique ten Wolde en Lennart Onwijn) en enkele beleidsmedewerkers geven de trekkers vorm en inhoud aan de onderwerpen binnen het Sociaal Domein.

Trekkers van het thema is Marjan Nekkers (Beter Wonen) en Wouter Versteeg (WBO Wonen).

Niemand hoeft op straat te slapen! Voor woningcorporaties start dit met het voorkomen van uitzettingen. Door vroegtijdig signalen te herkennen worden problemen voorkomen of minder groot. De medewerker van een corporatie is vaak de eerste die geconfronteerd wordt met de eerste signalen (huurachterstand, verwaarlozing, conflicten). Alertheid van de medewerker en een goede samenwerking met collega’s, zorginstellingen en gemeenten zorgen ervoor dat de signalen worden besproken en aangepakt.

Soms is een huisuitzetting realiteit, ondanks dat alles gedaan is om die te voorkomen. Huisuitzetting lost problemen niet op, ook niet voor de woningcorporaties. Mensen moeten toch weer onderdak vinden. Als een huisuitzetting plaatsvindt, kiezen woningcorporaties ervoor mensen niet op straat te zetten. Er is in Twente een gezamenlijke procedure voor nazorg bij huisuitzettingen afgesproken. Het vertrekpunt voor nazorg is dat de huisuitzetting is aangekondigd en wordt naar verwachting niet meer teruggedraaid. Vanuit de woningcorporatie bij (dreigende) huisuitzetting werken we met de volgende afspraken:

Afspraken stappenkaart

– de woningcorporatie pleegt maximale inspanning om uitzetting te voorkomen. Waar mogelijk wordt een “2e kans in de eigen woning” geboden onder strikte voorwaarden.

– er is altijd afstemming met de lokale zorgstructuur.

– eventueel kan de Maatschappelijke Opvang gevraagd worden voor advisering en woonbegeleiding, ter voorkoming van huisuitzetting. De financiering hiervan regelen in de lokale zorgstructuur.

– het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan om advies gevraagd worden als er kinderen bij betrokken zijn. Bij vermoeden van kans op kindermishandeling wordt melding gemaakt bij het AMK.

– de woningcorporatie spant zich met lokale zorgstructuur maximaal in om een andere optie te vinden bij huisuitzetting dan een beroep doen op de Maatschappelijke Opvang.

– bij geen andere optie dan Maatschappelijke Opvang, dan tijdig aanmelden.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op