Samen sterker als corporaties

WoON Twente is een samenwerkingsverband en bestaat uit 16 deelnemende woningcorporaties in dorp en stad in de regio Twente. We zijn een kennisplatform voor corporaties en partners. We zijn belangenbehartiger op het brede gebied van wonen en kunnen optreden namens de corporaties in Twente bij belangrijke ontwikkelingen richting partners zoals onze maatschappelijke partners, brancheorganisatie Aedes, Provincie en andere overheden.

Waar staan we voor

WoON is een netwerk van betrokken corporaties in Twente en toont zich naar maatschappelijke partners en stakeholders als een samenwerkingsverband en belangenbehartiger. We manifesteren ons als speler en platform voor (kennis)ontwikkeling en innovatie op het brede domein van wonen. WoON is een stevige partner voor zowel overheden als maatschappelijke- en consumentenorganisaties. We gaan (tijdelijke) verbindingen aan met andere maatschappelijke organisaties.

We doen dit voor een goede Twentse woningmarkt in met name het sociale segment (elke woning moet raak zijn). We zijn investeerder op goede ketensamenwerking voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving zodat niemand (Z)onderdak is. We zijn zichtbaar en (h)erkenbaar als partner voor het gezamenlijk bereiken van resultaten op het domein van het wonen in Twente.

Voor samenhang in de programmering, nieuwe initiatieven en ondersteuning voor het bestuur en de leden is er een Netwerksecretaris WoON Twente, Ellen Blankert. Voor informatie en contact is zij bereikbaar via netwerksecretaris@woontwente.nl.

Aangesloten corporaties

WoON is een samenwerkingsplatform met 17 leden. Dat zijn corporaties, in dorp en stad, samenwerkend in WoON Twente.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op

“Samen werken aan wonen in een mooie regio die ertoe doet “

Bestuur & Organisatie

Wijze van samenwerking, netwerken en kennismobilisatie
WoON Twente is een samenwerkingsverband. Door met een compact, stevig bestuur te werken als netwerkorganisatie willen én kunnen we invulling geven aan onze ambities.

We kennen hiervoor een aantal belangrijke uitgangspunten rondom een aantal netwerken:

 1. We werken in de ledenvergadering (directeur-bestuurders) met herkenbare focusthema’s voor de komende twee jaar (2022-2024). Per focusthema is een werkgroep actief met een trekker.
 2. We delen actief kennis binnen de vakgroepen (managers wonen, communicatie, vastgoed etc.). Binnen de vakgroepen leren de deelnemers van elkaar, zien elkaar met enige regelmaat en agenderen relevante onderwerpen indien nodig ook bij partners. Ze agenderen trends, delen kennis/casuïstiek rondom hun processen en ontwikkelingen op hun vakgebied.
 3. We organiseren kennissessies rondom actuele onderwerpen waar behoefte aan is, waardoor we kunnen versnellen, waaraan een mix van professionals deel kan nemen (ook externen).
  Spin-offs daaruit kunnen vorm krijgen binnen of buiten WoON Twente. Dit gebeurt op initiatief van leden van Twente. We benutten elkaars netwerk. We halen buiten naar binnen, organiseren slim en sluiten aan bij ontwikkelingen in de samenleving/bedrijfsleven.

Algemeen: Als een vraagstuk op meer strategisch niveau dient te worden aangevlogen, dan kunnen bepaalde uitkomsten of inzichten vanuit de verschillende netwerken in samenwerking met partners, een expert en/of bestuurlijk een verdere verdieping krijgen. Voor alles geldt dat we uitgaan van een actieve deelname van de leden in de netwerken op de verschillende niveaus. WoON Twente is van de corporaties en wordt inhoud en betekenis gegeven door de corporaties.

Het bestuur van WoON Twente bestaat uit
Wilma van Ingen, voorzitter, directeur bestuurder bij Domijn in Enschede.
Erna Mobach, bestuurslid, directeur-bestuurder bij De Goede Woning in Rijssen.
Wouter Versteeg, bestuurslid, directeur bestuurder bij WBO Wonen in Oldenzaal.

Vakgroepen & Kennissessies

Als kennisplatform WoON Twente willen we juist in deze tijd diverse initiatieven vanuit de leden, bestuurders, management en/of partners benutten en stimuleren om sneller kennis te delen en kennis te mobiliseren.

Vakgroepen
Binnen de samenwerkende corporaties van WoON werken mensen regelmatig samen. Voor de focusthema’s van WoON zijn er verschillende werkgroepen die zich inzetten voor concrete resultaten (zie ook Werkplan 2019-2021) op een bepaald thema.

Naast de focusthema’s (met werkgroepen) zijn meerdere vakgroepen (professionals) actief, die kennis delen op actualiteiten en regulier beleid en initiatieven bespreken/agenderen. Dit zijn o.a.:

 • Vakgroep Wonen (Managers Wonen)
 • Vakgroep HRM (HRM-professionals; incl. Salland)
 • Vakgroep Vastgoed (Managers Vastgoed)
 • Vakgroep Wonen & Zorg (link met thema Sociaal Domein)
 • Vakgroep Communicatie (Communicatieprofessionals)
 • Vakgroep Financials
 • Vakgroep Controllers
 • De vakgroep Strategie is deels opgegaan in Focusthema Governance.
 • Vakgroep Bestuursadviseurs
 • Vakgroep Sociaal Consulenten

Kennissessies
De kennissessies zijn flexibel en deelname is op basis van behoefte. Ze hebben een dynamisch karakter. Niet elke corporatie hoeft eraan mee te doen, echter meedoen is niet vrijblijvend. De vakgroepen kunnen mede een kennissessie initiëren. De sessies zijn vanuit het netwerk afkomstig of in samenwerking met partners en/of leveranciers. Ze bieden kennisdeling, versnelling en resultaat. In vier onderdelen zijn ze ingedeeld, te weten

 • Businessoptimalisatie
 • Binnenstedelijke vernieuwing
 • Markt/woningzoekenden
 • Organisatieontwikkeling

WoON Ontmoetingen
Naast de kennissessies zijn er WoON Ontmoetingen op een actueel thema zoals organisatieontwikkeling, huurdersparticipatie, regionale woningmarkt en het sociaal domein. Hier ontmoeten professionals vanuit verschillende perspectieven, functies én achtergronden elkaar. En er sluiten regelmatig (maatschappelijke)
partners aan. Ook zijn er jaarlijks RvC netwerkbijeenkomsten voor betrokken RvC leden in Twente.

Regionale Klachtencommissie

Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o.
Vanuit de samenwerking binnen WoON is al geruime de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. gestart. Alle huurders van de bij WoON aangesloten corporaties kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie over de wijze waarop de dienstverlening door een woningcorporatie is uitgevoerd en/of over de behandeling of bejegening door de woningcorporatie.
De Klachtencommissie werkt volgens een vastgesteld reglement.

Activiteiten
De Klachtencommissie behandelt klachten van huurders waarbij de bij de klacht betrokken personen, klager en de medewerker(s) van de woningcorporatie, onder andere tijdens een hoorzitting door de Klachtencommissie gehoord worden. De Klachtencommissie brengt na de behandeling van de klacht een zwaarwegend advies uit aan de bestuurder van de betrokken woningcorporatie. De bestuurder beslist uiteindelijk op de klacht met inachtneming van het advies van de Klachtencommissie. Jaarlijks zijn er circa 35 klachten waarvan er gemiddeld 10 tot een hoorzitting komen.

Samenstelling Klachtencommissie
Bij de behandeling van de klacht in een hoorzitting en bij uitbrengen van het advies bestaat de Klachtencommissie uit drie leden die in oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn. Een lid tevens voorzitter met juridische scholing en ervaring, een algemeen lid met affiniteit tot en kennis van volkshuisvesting resp. bouwtechnische kennis en een (wisselend) lid afkomstig uit of vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie van de bij de klacht betrokken woningcorporatie. De Klachtencommissie heeft een secretariaat. En mede in verband met de  beschikbaarheid van de Klachtencommissie zijn er twee voorzitters en twee algemene commissieleden die wisselen per casus.

Voor meer informatie zie: www.klachtencommissiewoningcorporaties.nl